Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD’s, DVD’s, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen naar fatimah@know-yourmagic.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen vijf dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e-mail, aan fatimah@know-yourmagic.com aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

Datum: 1 september 2022

Pagina 1 van 2

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan KNOW your magic, (Kantoorgebouw De Drie Hoefijzers), Ceresstraat 13, 4811 CA Breda, fatimah@know-yourmagic.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:

 • de levering van de volgende digitale inhoud:

 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

  Besteld op* / Ontvangen op*: Naam/Namen consument(en): Adres consument(en):

  Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

  Datum:

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Pagina 2 van 2