Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

R.A.F. enchantments is onderdeel van KNOW your magic – Coachings-, trainingstrajecten en workshops gebaseerd op de Colour Comfort Methodiek; creatieve workshops voor volwassenen en kinderen; het uitgeven en verkopen van boeken (verhalen, gedichten, koken, kleuren, spiritueel etc.), thema magazines en kaartendecks; het ontwikkelen, creëren en verkopen van producten illustraties, stationery, make-up brands en creaties bestaande uit mixed media (pyrografie, resins, encaustic etc.). Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de producten en diensten van KNOW your magic. Hieronder vallen ook de handelsnamen: R.A.F. Enchantments, Hart Drive, Ruby Diamonds Creations, Oceaness, KNOW Uitgeverij/Publisher en FatimahsQueendom.

page1image20763520

Artikel 1.

1.1. 1.2.

1.3.

1.4. 1.5. 1.6.

1.7. 1.8.

1.9.

Definities

Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

KNOW your magic, gevestigd in het Kantoorgebouw De Drie Hoefijzers, Ceresstraat 13, 4811 CA Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75717131, ook te vinden op: www.know-yourmagic.com.

Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Offerte: een schriftelijk aanbod van KNOW your magic.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met KNOW your magic een Overeenkomst heeft gesloten.

Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van

Laatst gewijzigd op: 12 december 2022

Pagina 1 van 11

1.10.

1.11. 1.12.

1.13.

1.14.

Artikel 2.

2.1.

2.2. 2.3.

2.4.

Artikel 3.

3.1.

Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan KNOW your magic zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

Partij(en): KNOW your magic en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

Toepasselijkheid en interpretatie

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en KNOW your magic, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met KNOW your magic heeft aanvaard.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Totstandkoming van de Overeenkomst, levertijd en verzendkosten

Alle Offertes en andere aanbiedingen van KNOW your magic zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.

Pagina 2 van 11

3.2.

3.3.

3.4.

Artikel 4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van KNOW your magic en het voldoen aan de daarbij door KNOW your magic gestelde voorwaarden. Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KNOW your magic onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij de consument en/of zakelijke klant af te leveren. Bestelling die op werkdagen vóór 12.00 uur worden gedaan, worden uiterlijk binnen 5 werkdagen verzonden. Op de productpagina staat een indicatie van de levertijd. Mocht om wat voor reden dan ook deze levertijd niet haalbaar zijn, dan wordt de consument en/of zakelijke klant zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de status. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van PostNL.

Uitvoering van de Overeenkomst

KNOW your magic zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start KNOW your magic direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt KNOW your magic Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door KNOW your magic te leveren Producten of Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KNOW your magic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan KNOW your magic worden verstrekt.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft KNOW your magic het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de

Pagina 3 van 11

4.6.

Artikel 5.

5.1.

5.2.

5.3. 5.4.

5.5.

5.6.

Artikel 6.

Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

KNOW your magic is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Duur en einde van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.

Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de Overeenkomst.

Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor KNOW your magic uit de opzegging voortvloeien. KNOW your magic zal het reeds voltooide werk dan opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door KNOW your magic te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die KNOW your magic over het gehele werk zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct opeisbaar.

KNOW your magic mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

 • Opdrachtgever failliet is verklaard;

 • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

 • De onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.

  Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

  Prijs en betaling

Pagina 4 van 11

6.1.

6.2.

6.3. 6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Artikel 7.

7.1.

Opdrachtgever betaalt KNOW your magic het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door KNOW your magic genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

Alle door KNOW your magic genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft KNOW your magic het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door KNOW your magic gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt KNOW your magic Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

KNOW your magic kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien KNOW your magic op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan KNOW your magic worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten en Tijdens het intakegesprek dient de opdrachtgever op een heldere, transparante en concrete wijze de inhoud van de opdracht te bespreken..

Pagina 5 van 11

7.2.

7.3.

7.4. 7.5.

Artikel 8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Artikel 9.

Indien nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat KNOW your magic kosteloos gebruik kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht KNOW your magic en diens Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.

Opdrachtgever staat KNOW your magic toe om op het werkterrein of op schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar door KNOW your magic werk wordt verricht, aanduidingen van de naam van KNOW your magic en de naam van het bedrijf of reclame aan te brengen.

Meerwerk

Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. KNOW your magic mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.

Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op schadevergoeding.

Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.

Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan KNOW your magic zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. KNOW your magic stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Levering en levertijd

Pagina 6 van 11

9.1.

9.2.

9.3.

Artikel 10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Artikel 11.

11.1.

11.2.

Door KNOW your magic genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

KNOW your magic behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

KNOW your magic blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens KNOW your magic, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen wegens een tekortkoming.

Garantie

KNOW your magic staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht door KNOW your magic gegrond wordt geacht. KNOW your magic zal zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

Een door KNOW your magic, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.

De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van KNOW your magic heeft opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke KNOW your magic verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij KNOW your magic.

Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van KNOW your magic en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat

Pagina 7 van 11

Artikel 12.

12.1.

12.2.

12.3.

Artikel 13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,00 onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van KNOW your magic.

KNOW your magic zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en veilig mogelijk uit te voeren. KNOW your magic kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.

Oplevering van de Overeenkomst ontslaat KNOW your magic van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover de garantiebepaling niet opgaat.

De totale aansprakelijkheid van KNOW your magic voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van KNOW your magic, diens Werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KNOW your magic

Pagina 8 van 11

aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 1. 13.6.  Aansprakelijkheid van KNOW your magic jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door KNOW your magic gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

 2. 13.7.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij KNOW your magic meldt.

 3. 13.8.  De aansprakelijkheid van KNOW your magic met betrekking tot toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever KNOW your magic onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KNOW your magic ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat KNOW your magic in staat is adequaat te reageren.

 4. 13.9.  Opdrachtgever vrijwaart KNOW your magic voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

 5. 13.10.  KNOW your magic kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien KNOW your magic in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. KNOW your magic is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 6. 13.11.  Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

 7. 13.12.  Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Pagina 9 van 11

Artikel 14.

Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1.

14.2.

14.3.

Artikel 15.

15.1. 15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

KNOW your magic behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.know-yourmagic.com, per e- mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan KNOW your magic kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet- inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan KNOW your magic. KNOW your magic kan dan de wijziging heroverwegen. Indien KNOW your magic de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar KNOW your magic gevestigd is.

Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

KNOW your magic is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die KNOW your magic of de bedrijfsactiviteiten van KNOW your magic overneemt.

Addendum bijeenkomsten, zoals workshops en trainingsdagen

Annuleringsvoorwaarden
U kunt tot 30 dagen voor de aanvangsdatum kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten 50%

page10image17570928 page10image17571968

Pagina 10 van 11

van de totale workshopprijs.
Bij annulering tot 7 dagen voor de aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten 75% van de totale workshopprijs.
Bij annulering binnen 2 dagen voor de aanvangsdatum kan er gekozen worden uit twee opties:
1. Bij definitieve annulering wordt er 100% van het originele bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
2. Bij annulering is het eenmalig mogelijk om deel te nemen aan de workshop op een andere datum. De nieuwe datum dient direct vastgezet te worden. (let op: hierna is de reservering niet meer te annuleren)

Naam: KNOW your magic
Adres: Kantoorgebouw De Drie Hoefijzers, Ceresstraat 13, 4811 CA Breda E-mailadres: fatimah@know-yourmagic.com
Telnr.: 0641503299

page11image17650560 page11image17650768

Pagina 11 van 11